.ad - Factbites
 Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: .ad


    Note: these results are not from the primary (high quality) database.


Related Topics
Tor

In the News (Tue 16 Jul 19)

  
 Áåçïëàòíà Èêîíîìè÷åñêà Èíôîðìàöèÿ -=[http://accinfo.persof.com]=-
96 îò 1999 ã.) Ðåøåíèÿòà íà îáùèíñêèÿ ñúâåò ïî àë.
96 îò 1999 ã.) Èìîòèòå è âåùèòå - ïóáëè÷íà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, íå ìîãàò äà ñå ïðèäîáèâàò ïî äàâíîñò.
96 îò 1999 ã.) Èìîòèòå è âåùèòå - ïóáëè÷íà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, êîèòî ñà ïðåñòàíàëè äà èìàò ïðåäíàçíà÷åíèåòî ïî ÷ë.
accinfo.persof.com /v2/view.php?c=1&item=720

  
 knauer.txt
[ad 11,207bf.] Kn 442 [ad 7,640] Kn 446-460 cf.
(Gl.) [cf.5,448f.](GI.) Kn 694 a [ad 5,454 a] Ce   695a cf.
10,348bf.] Ce 458-468 [ 11,5-11] aUr 466-468 [ad 9,373£] Kn 469a cf.
ccat.sas.upenn.edu /~jfarrell/temp/vp/knauer.txt   (19418 words)

  
 Mazda 6 ad - golf buggy - Bore Me: the best of your inbox
Mazda 6 ad - golf buggy - Bore Me: the best of your inbox
boreme.com /bm/OCT03/a/m_golf_buggy/a.htm   (19418 words)

  
 ZakonzaKoncesiite.txt
61 îò 1997 ã.) Êîíöåñèÿ ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí å: 1.
61 îò 1997 ã.) Ðåäúò çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèÿ îáõâàùà: 1.
61 îò 1997 ã.)  ñëó÷àèòå, êîãàòî êîíöåñèÿ ñå ó÷ðåäÿâà âúðõó îáåêòè, ïóáëè÷íà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, êîèòî ùå áúäàò èçãðàäåíè îò êîíöåñèîíåðà ñ íåãîâè ñðåäñòâà, òåçè îáåêòè ñå ïîñî÷âàò â ðåøåíèåòî ïî ÷ë.
www.mgu.bg /docs/txt/ZakonzaKoncesiite.txt   (19418 words)

  
 knauer.txt
[ad 11,207bf.] Kn 442 [ad 7,640] Kn 446-460 cf.
(Gl.) [cf.5,448f.](GI.) Kn 694 a [ad 5,454 a] Ce   695a cf.
10,348bf.] Ce 458-468 [ 11,5-11] aUr 466-468 [ad 9,373£] Kn 469a cf.
ccat.sas.upenn.edu /~jfarrell/temp/vp/knauer.txt   (19418 words)

  
 1950's Savage model 24 ad
The ad in its mat frame measures approximately 8"x10" and is protected
www.toyadz.com /toyadz/daisy/savagemodel242.html   (19418 words)

  
 Ad interim - Wikipedia, the free encyclopedia
No; but she has become queen of Paris, ad interim, and since she could not venture at once to establish herself in the Palais Royal or the Tuileries, she is installed at the Hotel de Ville, where she is on the point of giving an heir or an heiress to that dear duke.
Ad interim, if I may be pardoned that expression, I shall give you this betel-box, which is highly valuable article and cost me two rupees only four years ago.
It also refers to a diplomatic officer who acts in place of an ambassador, as in the term "chargé d'affaires ad interim".
en.wikipedia.org /wiki/Ad_interim   (142 words)

  
 Encyclopedia: Southwark
Sometime in and around 886 AD the Bridge was rebuilt and the City and Southwark restored.
www.nationmaster.com /encyclopedia/Southwark   (142 words)

  
 Oriental Rug Review Vol. 12 Index
Bijar, vagireh, XII/1/15; carpet, XII/1/cover (ad; carpet, XII/4/cover, 10; vagireh, XII/4/cover (ad); rug, XII/4/8 (ad); vagireh, XII/4/9 (ad); carpet, XII/4/12; carpet, XII/4/14; carpet, XII/4/15; rug, XII/4/15; carpet, XII/4/16; rug (2), XII/4/18; saddle rug, XII/4/18; carpet, XII/4/19; runner, detail, XII/4/23; carpet, XII/4/34; carpet, XII/4/35; vagireh, XII/4/39; vagireh, XII/4/55 (ad); vagireh, XII/5/53
New, Azeri, carpet, XII/1/cover (ad); rug, XII/1/3 (ad); carpet, XII/2/cover (ad); Avshar, XII/2/5/ (ad); carpet, Avshar, XII/3/5 (ad); Azeri, carpet, XII/3/cover; rug, Esma, XII/4/7 (ad); carpet, Azeri, XII/4/cover (ad); carpet, Elmali, XII/5/7 (ad); rug, Azeri, Folklife, XII/5/cover; carpet, Azeri, XII/6/cover (ad)
Qashqai, carpet, XII/1/56; horse cover, XII/2/cover, 12; rug, XII/2/10; malband, detail, XII/2/16; malband, pile, detail, XII/2/16; rug, XII/2/16 (ad); rug, lion, XII/2/30; rug, detail, XII/2/55; horse cover, XII/2/3 (ad); bags (3), XII/2/2 (ad); carpet, XII/3/46
www.rugreview.com /index12.htm   (142 words)

  
 Ad hominem - Wikipedia, the free encyclopedia
An ad hominem argument, also known as argumentum ad hominem (Latin, literally "argument to the man") or attacking the messenger, is a logical fallacy that involves replying to an argument or assertion by attacking the person presenting the argument or assertion rather than the argument itself.
Ad hominem is one of the best-known of the logical fallacies usually enumerated in introductory logic and critical thinking textbooks.
Ad hominem is fallacious when applied to deduction, and not the evidence (or premise) of an argument.
en.wikipedia.org /wiki/Ad_hominem   (1183 words)

  
 knauer.txt
[ad 11,207bf.] Kn 442 [ad 7,640] Kn 446-460 cf.
(Gl.) [cf.5,448f.](GI.) Kn 694 a [ad 5,454 a] Ce   695a cf.
10,348bf.] Ce 458-468 [ 11,5-11] aUr 466-468 [ad 9,373£] Kn 469a cf.
ccat.sas.upenn.edu /~jfarrell/temp/vp/knauer.txt   (19418 words)

  
 CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Peter of Aquila
If an ad appears here that contradicts Catholic teachings, please click here to notify the webmaster.
EUBEL, Bullarium Franciscanum, VI (Rome, 1902), 192, 214; Analecta Franciscana, IV (Quaracchi, 1906), 339, 530; WADDING, Annales Minorum, ad a.
www.newadvent.org /cathen/11772a.htm   (19418 words)

  
 Berytus City of Phoenicia and its Roman School of Law
AD 228), Phoenician Roman jurist and imperial official whose writings supplied one-third of the total content of the Byzantine emperor Justinian I's monumental Digest, or Pandects (completed 533).
Dorotheus (first half of the 6th century AD), jurist, was one of the principal codifiers of Roman law under the emperor Justinian I. Dorotheus helped to compile the Digest, or Pandects (published in 533), and the second edition of the Codex Constitutionum (published in 534).
Two great enterprises had substantially despatched Justinian’s work; however, he, or rather Tribonian, who seems to have acted both as his adviser and as his chief executive officer in all legal affairs, conceived that a third book was needed, viz.
www.phoenicia.org /law.html   (19418 words)

  
 Personal Ads/Profiles
Personal ads are a great way to get over the belief that there are not enough available singles of the opposite sex out there.
"Personal Ads" or "Personal Profiles", whatever you call it, are a great way to meet new and interesting people.
Just getting into the online personal ad game and connecting with hundreds of other singles looking for a relationship dissipates that fear.
www.datingmatchmakers.com /personals-ad   (19418 words)

  
 Ad nauseam - Wikipedia, the free encyclopedia
Ad nauseam is a Latin term used to describe something that has been continuing "to the point of nausea." For example "This topic has been discussed ad nauseam": it has been discussed extensively and everyone has tired of it.
The exercise of argumentum ad nauseam can be widely observed in the distribution of "talking points," which are collections of short phrases that are issued to members of modern political parties for recitation to achieve maximum message repetition.
Argumentum ad nauseam or argument from repetition is the false proof of a statement by (prolonged) repetition, possibly by different people.
en.wikipedia.org /wiki/Argument_from_repetition   (245 words)

  
 Ad libitum - Wikipedia, the free encyclopedia
For example, "The rat's ad libitum weight was about 320 grams." The term is used in laboratory studies which have shown that free-fed animals are often less healthy and have shorter lifespans than animals with restricted diets.
The expression repeat ad libitum means that a passage may be repeated an arbitrary number of times.
More generally, the phrase ad libitum can be used to indicate an improvisation.
en.wikipedia.org /wiki/Ad_libitum   (197 words)

  
 Ad hoc - Wikipedia, the free encyclopedia
Ad hoc is a Latin phrase which means "for this [purpose]." It generally signifies a solution that has been tailored to a specific purpose, such as a tailor-made suit, a handcrafted network protocol or a specific-purpose equation, as opposed to general solutions.
Ad hoc is also used to describe a particular type of committee; one which is formed to deal with a particular issue, and disbanded after the issue is resolved.
In philosophy and science, ad hoc often means the addition of corollary hypotheses or adjustment to a philosophical or scientific theory to save the theory from being falsified by compensating for anomalies not anticipated by the theory in its unmodified form.
en.wikipedia.org /wiki/Ad_hoc   (834 words)

  
 Áåçïëàòíà Èêîíîìè÷åñêà Èíôîðìàöèÿ -=[http://accinfo.persof.com]=-
èçì.,ÄÂ,áð.85 îò 1999 ã., áð.34 îò 2001 ã.
(èçì.,ÄÂ,áð.85 îò 1998 ã., áð.34 îò 2001 ã.) Ôèçè÷åñêèòå è þðèäè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî åêñïëîàòèðàò âúçäóõîïëàâàòåëíè ñðåäñòâà, ðúêîâîäÿò ëåòèùà èëè îáñëóæâàò âúçäóøíîòî äâèæåíèå âúâ âðúçêà ñ îñúùåñòâÿâàíå íà ãðàæäàíñêîòî âúçäóõîïëàâàíå, ïðåäîñòàâÿò íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà òðàíñïîðòà è ñúîáùåíèÿòà ñòàòèñòè÷åñêà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ äåéíîñòòà èì, ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè îò ìèíèñòúðà íà òðàíñïîðòà è ñúîáùåíèÿòà.
(èçì.,ÄÂ,áð.85 îò 1998 ã.) Óäîñòîâåðåíèÿòà çà ëåòàòåëíà ãîäíîñò, çà àâèàöèîíåí øóì è çà ãàçîâè åìèñèè íà âúçäóõîïëàâàòåëíî ñðåäñòâî, ðåãèñòðèðàíî â ñòðàíàòà, ñå îòíåìàò, àêî ïðè ïðåãëåä ñå óñòàíîâè íàðóøåíèå íà ñúîòâåòíèòå èçèñêâàíèÿ ïî òîçè çàêîí.
accinfo.persof.com /v2/view.php?c=1&item=714   (834 words)

  
 page1
Tacitus reveals in his Annals 13:32 that in AD 57 Pomponia was accused of foreign superstitions i/e being a member of the Christian faith.
In the year AD 45, Plautius married a British woman by the name of Gladys.
The area on which Gloucester now stands was seen to be the most suitable and a fort was built in an area now known as Kingsholm.
uk.geocities.com /oldglos/page1.html   (834 words)

  
 UN Enable - Promoting the rights of Persons with Disabilities - Ad Hoc Committee
Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral
The Fifth Session of the Ad Hoc Committee was held in New York, from 24 January to 4 February 2005.
At this session, the Ad Hoc Committee decided that it continue its work at its sixth session, to be held from 1 to 12 August 2005.
www.un.org /esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm   (834 words)

  
 Site Map - Encyclopedia of Authentic Hinduism
(28) Early history of England (400 to 1200 AD).
(29) The eternal perfection of the Sanskrit language which is the mother language of the world.
www.encyclopediaofauthentichinduism.org /site_map.htm   (834 words)

  
 Caligula - Wikipedia, the free encyclopedia
At night Caligula would inflict torture on slaves and watch bloody gladiatorial games with glee.
This page was last modified 10:34, 24 Nov 2004.
Known for his extremely extravagant, eccentric, and sometimes cruel despotism, he was assassinated in 41 by several of his own guards.
en.wikipedia.org /wiki/Caligula   (834 words)

  
 Ad valorem tax - Wikipedia, the free encyclopedia
An ad valorem tax is typically imposed at the time of a transaction (sales tax or value added tax (VAT)) but it may be imposed on an annual basis (property tax) or in connection with another significant event ( inheritance tax or tariffs).
Property ad valorem taxes are the major source of revenues for state and municipal governments.
An Ad valorem tax is a tax based on the assessed value of real estate or personal property.
en.wikipedia.org /wiki/Ad_valorem   (834 words)

  
 Hugi - Raunveruleikaþættir
Hlægilegt hvað Scout byrjar alltaf hægt reyndar og samt finnst manni lika fáránlegt hvað allt þarf að vera líkamlegt svo hún á lítinn séns.
En það þarf ekki að vera hann komist í urslit eins og Twila veit örugglega sjálf að hun verður að vinna loka immunity til að koma sér í urslit og getur þá valið Scout eða Elizu þó ef Eliza vinnur immunity frekar en Chris.
Plottið hjá Twilu, Scout og Chris að taka Elizu og henda Leann og Ami var natturulega snilli og gaman að því, datt ekki i hug að Twila gæti fundið upp á því eftir fyrri þætti en hún kann greinilega sitthvað.
www.hugi.is /realitytv/articles.php?page=view&contentId=1842760   (834 words)

  
 Ad Melkert - Wikipedia, the free encyclopedia
Ad Melkert resigned after this tragic event and the poor election results.
Ad Melkert (1956) is a Dutch politician and an Executive Director of the World Bank.
Ad Melkert has a Master's degree in Political Sciences from the University of Amsterdam.
en.wikipedia.org /wiki/Ad_Melkert   (155 words)

  
 Ad libitum - Wikipedia, the free encyclopedia
Ad libitum is also used in psychology and biology to refer to the "free-feeding" weight of an animal, as opposed, for example, to the weight after a restricted diet.
Ad libitum is Latin for "at one's pleasure", often shortened to Ad lib.
For example, "The rat's ad libitum weight was about 320 grams." The term is used in laboratory studies which have shown that free-fed animals are often less healthy and have shorter lifespans than animals with restricted diets.
en.wikipedia.org /wiki/Ad_libitum   (197 words)

  
 Ad lib - Wikipedia, the free encyclopedia
Ad lib (and ad-lib) are terms derived from the Latin ad libitum, meaning "at liberty".
In music, the term ad lib is used in a similar way to mean an improvised passage.
Live performers such as television talk-show hosts sometimes enhance their reputation for wit by the delivery of material that sounds ad-libbed but is actually scripted, and may employ ad-lib writers to prepare such material.
en.wikipedia.org /wiki/Ad_lib   (212 words)

  
 Ad nauseam - Wikipedia, the free encyclopedia
Ad nauseam is a Latin term used to describe something that has been continuing "to the point of nausea." For example "This topic has been discussed ad nauseam": it has been discussed extensively and everyone has tired of it.
The exercise of argumentum ad nauseam can be widely observed in the distribution of "talking points," which are collections of short phrases that are issued to members of modern political parties for recitation to achieve maximum message repetition.
Modern politics is fraught with examples of argumentum ad nauseam, and wide acceptance of many policies and perspectives is driven in part by the endless repetition of slogans.
en.wikipedia.org /wiki/Argumentum_ad_nauseam   (245 words)

  
 Ad hominem - Wikipedia, the free encyclopedia
Ad hominem is one of the best-known of the logical fallacies usually enumerated in introductory logic and critical thinking textbooks.
An ad hominem argument, also known as argumentum ad hominem (Latin, literally "argument against the person") or attacking the messenger, involves replying to an argument or assertion by attacking the person presenting the argument or assertion rather than the argument itself.
Ad hominem circumstantial involves pointing out that someone is in circumstances such that he is disposed to take a particular position.
en.wikipedia.org /wiki/Ad_hominem   (1304 words)

  
 Ad Gentes - Wikipedia, the free encyclopedia
Ad Gentes focused on the factors involved in mission work.
Passed by the assembled bishops by a vote of 2,394 to 5, it was promulgated by Pope Paul VI on November 18, 1965.
It called for the rooting out of imperialistic forcing of European culture along with Christianity.
en.wikipedia.org /wiki/Ad_Gentes   (235 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.