Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Datblygu


Related Topics

  
  BBC - Wales - Datblygu biography
Often described as "the Welsh Fall" they were, along with Anhrefn, Y Cyrff, Fflaps, Llwybr Llaethog and Tynal Tywyll, at the forefront of the new wave of Welsh language underground bands that inspired a new generation of musicians in the mid 1980s.
Datblygu's first full album, Wyau (Eggs), was released in 1988, and was a forum for Edwards' poetic side to impress itself in a more throwaway rap style.
It was Datblygu's unique take on the festive season which included songs such as Ga I Fod Sion Corn (Can I Be Father Christmas), a devastating swipe at the capitalist ideal which treats people as commodities.
www.bbc.co.uk /wales/music/sites/datblygu/pages/datblygu_biography.shtml   (978 words)

  
  Y Strategaeth Ddatblygu Gyffredinol
Fframwaith Datblygu Strategol y Cynllun a pholisïau Rhan 1 oedd yr adran gyntaf i gael ei gwerthuso gan ei bod yn nodi cyd-destun neu fframwaith y polisïau manwl yn Rhan 2 o'r Cynllun.
Mae'r Fframwaith Datblygu Strategol yn cynrychioli sut mae'r amcanion a'r nodau strategol a pholisïau Rhan 1 yn cael eu cyfieithu'n ddaearyddol ar y tir.
Fodd bynnag, mae Fframwaith Datblygu Strategol y Cynllun yn sgorio'n gymharol dda yn y gwerthusiad amgylcheddol, gan gynnwys elfennau megis canolbwyntio'r rhan fwyaf o'r datblygiadau newydd yn y prif ganolfannau, gan ddefnyddio safleoedd brwon lle bo modd, gwarchod a hyrwyddo canol trefi a diogelu cefn gwlad a'r amgylchedd yn gyffredinol.
www.denbighshire.gov.uk /planningudp/cymraeg/text2.htm   (1643 words)

  
 Amgueddfa Cymru | Polisi a Threfniadau Hyfforddiant a Datblygiad Sta
Unwaith y nodir anghenion datblygu ac unwaith y penderfynir ar flaenoriaethau, mae angen ystyried y dull addas at gwrdd â'r angen, gyda golwg ar yr amcanion y cytunwyd arnynt a blaenoriaethau dysgu'r unigolyn.
Defnyddir cyllidebau adrannol er mwyn cwrdd â chostau teithio a chynhaliaeth ar gyfer cyrsiau allanol a drefnwyd gan AOCC.
i ba raddau mae'r cwrs yn arwain at gymhwyster academaidd neu broffesiynol sy'n hanfodol i/sy'n ddymunol ar gyfer, datblygu cymhwyster yr unigolyn yn ei swydd yn AOCC;
www.amgueddfacymru.ac.uk /cy/50   (1470 words)

  
 Datblygu
This Datblygu music was not someone singing the Welsh equivalent of something English or American in order to prove that "hey hip young people's music can be done in Welsh as well..." This was rock music that sounded as if it could and should only be in Welsh.
Datblygu were actually banned from Bangor University for racism, after an unprecedented number of complaints...
As Datblygu were garnering some kind of a rep, what with being played on John Peel and getting in the Festive Fifty and all, they got booked into Eisteddfodds.
www.furious.com /perfect/datblygu.html   (2137 words)

  
 Uned Datblygu - Coleg y Drindod Caerfyrddin / Trinity College Carmarthen
Un o’r prif brosiectau yr ydym wedi’i gwblhau a’i dreialu yw’r pecyn cymorth Tenderwise i fusnesau bach a chanolig fel y gallont gystadlu’n llwyddiannus wrth dendro caffael sector cyhoeddus.
Rydym yn rheoli gweithgareddau Trydydd Bwriad y sefydliad, yn cynnwys datblygu prosiectau gydag amrywiaeth o bartneriaid allanol, cyflwyno gwasanaethau ar gyfer busnesau, a chyfrannu at fywyd cymdeithasol a diwylliannol yr ardal.
Y mae cytundebau diweddar yn cynnwys datblygu a chyflwyno rhaglen Dynamo Role Model Bwrdd Datblygu Cymru, adolygiad annibynnol o uned Gynnal Busnes Bwrdd Twristiaeth Cymru, datblygu Pecyn Cymorth Rheoli Adnoddau Dynol i’r sector twristiaeth, cynllun datblygu cynaladwyedd ac asesu effaith twristiaeth i Arberth, a datblygu DVD hyrwyddol i Bopty Brace.
www.drindod.ac.uk /cymraeg/uneddatblygu   (460 words)

  
 The Biggest Library Yet issue 3
John Peel once said that David Edwards' work with Datblygu is the greatest incentive anyone could have for learning the Welsh language.
Odran Smith: Datblygu are widely recognised as being Fall-inspired.
Datblygu are probably more techno than The Fall are at the moment.
members.tripod.com /~GColeman/three.html   (1323 words)

  
 Gorchymyn Awdurdod Datblygu Cymru (Terfyn Ariannol) 2004
Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Awdurdod Datblygu Cymru (Terfyn Ariannol) 2004 a daw i rym ar 1 Awst 2004.
Corff Cyhoeddus gweithredol a Noddir gan y Cynulliad yw Awdurdod Datblygu Cymru.
Cafodd ei sefydlu gan Ddeddf Awdurdod Datblygu Cymru 1975 er mwyn hybu datblygiad economaidd a chymdeithasol Cymru, hyrwyddo effeithlonrwydd mewn busnes a chystadleurwydd rhyngwladol yng Nghymru a hybu gwelliannau yn amgylchedd Cymru.
www.opsi.gov.uk /legislation/wales/wsi2004/20041826w.htm   (488 words)

  
 Planning Portal - Permitted Development
Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (fel y’i diwygiwyd) 1995 – ‘y GPDO’ – yn rhoi caniatâd cynllunio cyffredinol (a elwir yn ‘hawliau datblygu a ganiateir’) ar gyfer mathau arbennig o fân ddatblygiadau.
Nid oes hawliau datblygu a ganiateir ar gael ar gyfer anheddau fferm neu goedwigaeth, neu ar gyfer unedau o anifeiliaid a leolir ger adeiladau preswyl ac adeiladau tebyg.
Cyn defnyddio rhai hawliau datblygu a ganiateir, dylech wirio a oes angen i’r awdurdod cynllunio lleol gymeradwyo rhai manylion sy’n gysylltiedig â’r datblygiad arfaethedig ymlaen llaw.
www.planningportal.gov.uk /england/genpub/cy/1034341791853.html   (169 words)

  
 Useful help and assistance for coaches - Long Term Athelete Development (LTAD)
Mae gwaith datblygu athletwyr hirdymor yn canolbwyntio ar sicrhau bod athletwyr yn datblygu gymaint ag sy'n bosibl fel eu bod yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn chwaraeon a gwneud ymarfer corff trwy gydol eu bywydau.
Mae gwaith datblygu athletwyr hirdymor yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod hyfforddwyr o ansawdd uchel yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc pan fyddant yn dechrau ymgymryd â champ arbennig.
Mae gwaith datblygu athletwyr hirdymor yn dod yn gysyniad pwysig ar gyfer chwaraeon yn y DU.
www.coachingwales.com /cymraig/LTAD.asp   (682 words)

  
 Beibl Datblygu
Beth yw dy hoff gân Datblygu a pham?
I knew drummer Kliff was a big fan of Welsh music having heard seminal band Datblygu blast out of the speakers at their CIA gig in Cardiff a few years back, and when I met him after the gig, he was wearing a Gorky’s t shirt.
Diolch i Dafydd, sy wedi postio fideos Datblygu ar YouTube, mae gyda ni adran fideos fach.
www.datblygu.com   (1186 words)

  
 cefnogi a datblygu aelodau   (Site not responding. Last check: 2007-09-22)
Gan eu bod fel rheol yn bwyllgorau o'n haelodau ni ein hunain, mae gan wirfoddolwyr y Pwyllgorau yn aml wybodaeth fanwl o'r sefyllfa'n lleol ac maent ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad mewn sawl maes.
Mae'r gweithwyr proffesiynol rhan amser hyn ar gael i hyrwyddo digwyddiadau, i gynnig cyngor ac arweiniad i aelodau unigol a datblygu cysylltiad a gweithwyr allweddol llywodraeth leol yn eu hardal eu hunain.
arbrofi gyda mentrau datblygu cynulleidfa, cynyddu diddordeb ar ran amrywiaeth o gynulleidfaoedd ac aelodau, a gwneud perfformiadau'n fwy derbyniol i bobl ifainc.
www.makingmusic.org.uk /CMS/html/419.shtml   (712 words)

  
 Recordiauankstmusikrecords   (Site not responding. Last check: 2007-09-22)
‘Datblygu are a merciful break form the well-worn past.They sing entirely in their native Welsh and manage to combine an uncanny sense of Mark E.Smith with sombre but evocative music”
In 1991 Datblygu joined Ankst Records and released the cassette album Blwch Tymer Tymor (Season Temperament Box) a xmas concept album that included a re-interpretation of the Nativity myth as well as the pop hit ‘Santa a Barbara’ and the deeply personal ‘Ga I fod Sion Corn’ (Can I be Santa Claus).
This was followed by the LL.LLv T.G. Mc DRE(Ankst 025) collaboration album which found Datblygu singer David R.Edwards collaborating with techno band Ty Gwydr on one side of the album and siding up with rap-dub pioneers Llwybr Llaethog on the other side.
www.ankst.co.uk /dat1.htm   (954 words)

  
 NME.COM - Reviews - 1985 - 1995   (Site not responding. Last check: 2007-09-22)
Upon the evidence of this CD, however, it appears the problem with Datblygu was not their limitless potential, but rather their inability to confine this rangy imagination to the pop format.
Put simply, Datblygu sound like Super Furry Animals, had SFA not tempered their expansive prog leanings with deliciously snappy pop.
While useful as an historical artefact, casting light on the first green shoots of a Welsh psychedelic revival, Datblygu's music itself is ultimately too alien, too unfriendly, too out-there to make sense in the cold light of now.
www.nme.com /reviews/datblygu/766   (243 words)

  
 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2002   (Site not responding. Last check: 2007-09-22)
Mae Cynlliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifenydd Gwladol gan adrannau 59, 60, 61(1) a 333(7) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990[1], ac sydd bellach yn aferadwy gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru[2], drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn canlynol:
Yn y Gorchymyn hwn, ystyr "Gorchymyn 1995" yw Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995[3] ac mae unrhyw gyfeiriad at Ran 24 yn gyfeiriad at y rhan o Atodlen 2 i Orchymyn 1995 sy'n dwyn y rhif hwnnw.
Mae mân newidiadau eraill yn cael eu gwneud i Ran 24, a hynny'n bennaf at bwrpas eglurdeb.
www.hmso.gov.uk /legislation/wales/wsi2002/20021878w.htm   (3703 words)

  
 Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council
Mae'r cyngor sir wedi nodi bod datblygu economaidd yn brif flaenoriaeth.
Mae'r Uned Datblygu Economaidd yn chwarae rôl bwysig wrth weithredu cyfraniad corfforaethol y cyngor sir.
Mae'r Uned Datblygu Economaidd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i'w cwsmeriaid a bydd yn:
www.ynysmon.gov.uk /doc.asp?cat=2244   (354 words)

  
 Swydd: Prosiect Cefnogaeth Cenedlaethol – Ymgynghorydd Datblygu (06.04.06) | ECOTEC Research & Consulting   (Site not responding. Last check: 2007-09-22)
Diben y swydd yw darparu gwasanaeth cynghori a datblygu cynhwysfawr i ddarparwyr addysg mewn ardaloedd penodedig o Gymru wrth weithredu’r Prosiect Cefnogaeth Cenedlaethol ar draws cymunedau.
Ond ni waeth beth fo’ch cefndir, buddiannau’r bobl ifanc hyn fydd yn ganolog i bob peth a wnewch.
Bydd angen sgiliau cyfathrebu a sgiliau ysgrifennu adroddiadau rhagorol arnoch ynghyd â dealltwriaeth dda o faterion yn ymwneud â rheoli pobl, diddordeb mewn datblygu adnoddau dysgu, ac ymrwymiad i gynhwysiant cymdeithasol.
www.ecotec.com /careers/vac/20060406_nspda_cy.asp   (472 words)

  
 Cymru ar y We: Datblygu cymunedau
Bwriad Grantnet yw galluogi sefydliadau fel Mentrau Bach a Chanolig (SMEs), grŵpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol i ddechrau chwilio am noddiant y medrir ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau penodol.
Elusen adfywio amgylcheddol flaenllaw sy'n gwneud datblygu cynaladwy yn wirionedd yng nghymdogaethau tlotaf y DU yw Groundwork.
Mae'r Ymddiriedolaeth Datblygu Cymunedau (CDF) yn darparu cymorth a chefnogaeth i gymunedau dan anfantais yng Nghymru ac yn darparu cyngor i'r llywodraeth ar ddatblygu cymunedol.
www.walesontheweb.org /cayw/index/cy/306/006   (684 words)

  
 Cymorth Datblygu Tramor   (Site not responding. Last check: 2007-09-22)
Dosbarthiad daearyddol: mae’r Undeb Ewropeaidd yn ariannu gweithgareddau cydweithredu mewn dros 100 o wladwriaethau ar draws y byd – o Afghanistan i Simbabwe – gan gynnwys pob un o’r 48 gwlad lleiaf datblygedig (fel y’u diffinnir gan y Cenhedloedd Unedig).
Yr amrywiaeth o weithgareddau: mae’r cysyniad a dderbynnir yn rhyngwladol o gymorth datblygu tramor (a ymgorfforir yn fframwaith yr OECD) yn eang ei gwmpas.
Mae Rheoliad y Cyngor 99/2000 yn clustnodi 3.138 biliwn Ewro ar gyfer y saith mlynedd rhwng 2000-2006.
europa.eu.int /unitedkingdom/about_us/swyddfa_yng_nghymru/cc/20_en.htm   (1243 words)

  
 Datblygu - Wikipedia, the free encyclopedia
Datblygu (meaning 'develop') was an experimental Welsh rock group in the 1980s and early to mid-1990s, now regarded as a catalyst of the new wave of Welsh rock in the early '80s.
The band was composed of vocalist David R. Edwards and instrumentalist T.
Datblygu 1985 - 1995 - CD; 1999 (collection of previously released singles, compilation tracks and EPs)
en.wikipedia.org /wiki/Datblygu   (261 words)

  
 Welsh European Funding Office   (Site not responding. Last check: 2007-09-22)
Hyrwyddo datblygu ac addasu strwythurol mewn ardaloedd sydd y tu ôl i ranbarthau eraill yn yr Undeb Ewropeaidd o ran datblygiad
Datblygu a lledaenu fyrdd newydd o fynd i'r afael a chamwahaniaethu ac anghydraddoldeb yn y gweithle, drwy gydweithredu ar draws gwyledydd
Datblygu Gwledig drwy gyfrwng rhaglenni integredig a chydweithredu ymhlith grwpiau gweithredu lleol
www.wefo.wales.gov.uk /default.asp?Lang=cy   (723 words)

  
 Planning Portal - When to get involved
Dysgwch sut i wneud sylwadau ar Gynlluniau Datblygu
Mae pob cynllun datblygu yn dilyn nifer o brosesau paratoi, gan gynnwys nifer o gamau allweddol (gweler 'Camau Paratoi' yn ein cysylltiadau perthnasol).
Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y broses o reoli datblygiadau dylech ddarllen unrhyw lythyrau y mae'r awdurdod lleol yn eu hanfon atoch yn eich hysbysu am gynigion datblygu gerllaw (a elwir yn 'llythyrau hysbysu cymdogion').
www.planningportal.gov.uk /wales/genpub/cy/1105619049502.html   (278 words)

  
 Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council
Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, fel y'i newidiwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod cynllunio yng Nghymru baratoi cynllun datblygu unedol (CDU) ar gyfer ei ardal.
Rhoddwyd gwybod i Lywodraeth Cynulliad Cymru am y penderfyniad hwnnw, a gofynnwyd am ganiatâd i drosglwyddo a symud ymlaen i baratoi'r cynllun datblygu lleol newydd fel y mae hwnnw'n cael ei gyflwyno dan y Ddeddf Cynllunio a Phrynu trwy Orfodaeth 2004.
Ond bydd modd cadw rhannau o'r CDU (sydd heb ei fabwysiadu) fel canllawiau dros dro i bwrpas gwneud penderfyniadau ar faterion rheoli datblygu, hynny ydyw yn y cyfnod trosiannol wrth i ni fwrw ymlaen gyda'r gwaith ar yr CDLl newydd.
www.ynysmon.gov.uk /doc.asp?cat=2500   (475 words)

  
 HEFCW - Y Ganolfan Datblygu Addysg Cyfrwng Cymraeg
HEFCW - Y Ganolfan Datblygu Addysg Cyfrwng Cymraeg
Sefydlwyd y Ganolfan yn 2000 fel yr Uned Datblygu Addysg Cyfrwng Cymraeg ond cafodd ei hailenwi’n Ganolfan Datblygu Addysg Cyfrwng Cymraeg yn 2005 i adlewyrchu’r rhan gynyddol amlwg y mae’n ei chwarae mewn helpu’r sector i ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg.
Gweld gwefan y Ganolfan Datblygu Addysg Cyfrwng Cymraeg.
www.hefcw.ac.uk /cymraeg/Welsh_Medium/development_centre.htm   (250 words)

  
 sfa - Gruff's notes from "Datblygu: 1985-1995".   (Site not responding. Last check: 2007-09-22)
It seems to me that Datblygu are one of those bands whom standing upon their seedy pulpit hold up a mirror to the society they live in.
A lazy comparison would be someone like Serge Gainsbourg, but that slimeball had 50 million heads to fill his mirror and bank account.
Her amhosibl yn gwneud cyfiawnder a Datblygu ar bapur felly lluchwch eich papurau newydd ach baneri ir tan!
www.superfurry.org /archive.php?q=datblygu_notes   (339 words)

  
 Datblygu – Music at Last.fm   (Site not responding. Last check: 2007-09-22)
Datblygu isn’t yet available to play on Last.fm radio.
Labels and artists can upload their music here.
Datblygu might not be making music anymore, but if they are, you can help keep other users informed by adding new events when they're announced.
www.last.fm /music/Datblygu   (95 words)

  
 Rhaglen Datblygu Gyrfa
Cefndir y Rhaglen Datblygu a'r adroddiad cloriannu diweddaraf
CEFNDIR Y RHAGLEN DATBLYGU GYRFA (y Rhaglen Datblygu Ymwybyddiaeth a Sgiliau yn flaenorol)
Ym 1995, er mwyn canolbwyntio'n benodol ar gyflwyno addysg gyrfa yn yr adrannau, fe gyflogwyd Swyddog Datblygu Ymwybyddiaeth a Sgiliau yn y Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd (ailfedyddiwyd hi bellach yn Rheolwraig Datblygu Gyrfa).
www.aber.ac.uk /careers/cdp/indexcym.html   (524 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.