Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: Koste Seselwa


Related Topics

  
  Comment l Komanter   (Site not responding. Last check: 2007-11-07)
Diskour Prezidan Michel alokazyon nou Lafet Nasyonal in fer resorti lefe ki tou kondisyon neseser pour en meyer lepanouisman pe ganny mete.
Le 18 Zen, pep Seselwa ti desann an gran nonm pour ankor enn fwa montre tre klerman ki malgre diferans politik, zot konnen ki nou pei Sesel i pas avan tou.
Politik i politik, e nou lafet Nasyonal i en zour ki tou Seselwa ti swazir, napa politik ladan, e napa kondisyon politik ki pou ganny mete avek li.
www.thepeople.sc /240604/Kommanter/kommanter.html   (612 words)

  
 Speech by James A. Michel on his inauguration as President   (Site not responding. Last check: 2007-11-07)
Sa de stratezi pou donn pep Seselwa bann posibilite pour kree en nouvo larises pour pei, en nouvo lepanouisman lide ek linisiativ, en renouvelman dan tou laspe nou pep, ki swa dan lekspresyon nou travay ouswa lekspresyon nou talan artistik.
Sikse ki Sesel in fer ziska aprezan in arive gras a zefor tou travayer Seselwa, e i normal ki ozordi nou tou nou selebre sa rezilta e ki nou koste zepol pour renouvle sa langazman pour lavenir.
Ser frer ek ser Seselwa, malgre sa lafyerte, malgre tou nou progre, i annan ankor bokou pour nou fer pour ki nou sosyete i vin pli ere ankor.
www.sppf.sc /Site/diskourPre.html   (4460 words)

  
 Search Tuna Report for Seychelles   (Site not responding. Last check: 2007-11-07)
But paradise comes at a price - there's very little in the way of budget accommodation here, and taking a dive with the fishes will set you back a pretty penny.
The Seychelles Tourist Office is a complete tourist guide to the...
Seychelles Languages: English and French both official, and Seselwa a...
searchtuna.com /ftlive/1518.html   (3445 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.