Factbites
 Where results make sense
About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   PR   |   Contact us  

Topic: YN


In the News (Sat 26 May 18)

  
  Beth rydym yn ei wneud - CEOP
Mae pobl sy’n manteisio ar blant, boed hynny er mwyn pleser personol neu er mwyn elw personol anghyfreithlon, yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n manteisio ar unrhyw gyfle posibl.
Boed yn ymwneud â gweithio mwy gyda phlant a phobl ifanc er mwyn cyrraedd at eu profiad ar-lein a’u diogelu, y mae popeth mae Canolfan y CEOP yn ei wneud yn digwydd ar sail gwybodaeth yn gyntaf a gweithredu wedi’i dargedu yn ail.
Mae hyn yn golygu bod Canolfan y CEOP yn unigryw yn y DU.
www.ceop.gov.uk /cym/what_we_do.asp   (0 words)

  
  Hawlfraint -  Cwestiynau a holir yn aml
Y mae sganio deunydd printiedig fel ei fod ar ffurf electronig, a hynny at ddibenion ymchwil neu astudiaeth breifat nad sy’n fasnachol, yn cael ei ystyried yn 'ddelio teg'.
Ond nid yw hyn yn berthnasol i ddeunydd a ddefnyddir at bwrpasau eraill megis dysgu neu gyflwyniadau ar gyfer cynadleddau.
A ydw i’n cael sganio testun neu ddiagramau er mwyn eu cynnwys yn 'Blackbord' neu Amgylchedd Dysgu Rhithwir arall a warchodir gan gyfrineiriau?
www.aber.ac.uk /infopolicies/cymraeg/copyright_CHA.shtml   (1517 words)

  
 Sut i reoli hyblygrwydd yn y gweithle
Gwnewch yn siwr bod amseriad a lleoliad cyrsiau hyfforddi yn cael eu hadolygu er mwyn sicrhau, lle mae hynny'n bosibl, fod hyfforddiant yn cael ei gynnig ar sail sy'n gyfleus i bobl sy'n rhannu swydd neu weithwyr rhan-amser.
Gall amgylchiadau godi lle bydd yn rhaid i chi newid oriau rhywun sy'n rhannu swydd neu'n gweithio oriau hyblyg, er enghraifft, oherwydd newidiadau shifft i gwrdd â beichiau gwaith trymach, neu mewn achos brys i gael rhywun i lenwi yn ystod absenoldeb salwch.
Dylid monitro'r polisi i wneud yn siwr nad oes unrhyw unigolyn yn cael ei drin mewn modd gwahaniaethol ar unrhyw adeg.
www.eoc.org.uk /Default.aspx?page=15404&lang=cy   (2914 words)

  
 Recriwtio a dewis: Cwestiynau a ofynnir yn aml
Maen nhw wedi dweud nad ydynt yn fodlon fy nerbyn ar eu llyfrau gan nad yw eu cleientiaid eisiau ysgrifenyddion gwrywaidd.
Rwyf wedi fy ngwahodd i gyfweliad lle mae rhan o'r broses ddethol yn cynnwys prawf ffitrwydd.
Mae dynion yn cael 3 munud i redeg 500 medr a menywod yn cael 4 munud i redeg yr un pellter.
www.eoc.org.uk /default.aspx?page=15347&lang=cy   (1750 words)

  
 Ailgyflunio yn Ne Ddwyrain Ewrop   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Bydd yr Asiantaeth hefyd yn rheoli cyllideb sylweddol – 150 miliwn ewro er mwyn cwmpasu gweddill 1999, gyda 500 miliwn ewro wedi’u neilltuo ar gyfer 2000.
Dylai’r Asiantaeth ddechrau gweithredu yn nechrau hydref 2000 (mae tasglu eisoes wedi dechrau gweithio yn y cyfamser), gyda’i gwasanaethau cyffredinol wedi’u lleoli yn Thessaloniki, a chanolfan sy’n mwynhau ymreolaeth gweithredol yn Pristina.
Mae hon yn fenter unigryw, sy’n rhoi pwerau eang dros y diriogaeth a thros bobl Kosovo, gan gynnwys cyfrifoldeb dros ddeddfwriaeth a phwer gweithredol.
europa.eu.int /unitedkingdom/about_us/swyddfa_yng_nghymru/cc/23_en.htm   (710 words)

  
 Rheoli'r Dosbarth Lle Dysgir Iaith yn Gydadweithiol
Mae'r ystafell ddosbarth yn gymuned ddysgu lle ceir cydadwaith llafar a di-eiriau fel ei gilydd.
rhoi llaw i fyny i ateb cwestiynau, cymryd rhan yn y dasg, rhychwant canolbwyntio, bodlonrwydd i ddyfalbarhau, goddefgarwch tuag at eraill, cyfranogiad, bodlonrwydd i weithio yn absenoldeb goruchwyliaeth uniongyrchol.
Yn y cylch cyfarwyddo sy'n canolbwyntio ar Gyflwyno - Ymarfer - Cynhyrchu, mae canolbwynt canolog cymharol yr athro/athrawes yn lleihau tra bydd canolbwynt y dysgwr yn cynyddu.
www.aber.ac.uk /~mflwww/ITM/rheolaeth/rheol_03.htm   (1569 words)

  
 BBC Cymru - Gât yr Ysgol - Yn yr Ysgol - Disgyblaeth yn yr ysgol
Yn ogystal â materion ehangach yn ymwneud â disgyblaeth, dylai polisi ysgol ymwneud â bwlio, aflonyddu hiliol a rhywiol a'r cosbau y gall yr ysgol eu cyflwyno os yw'r pethau hyn yn digwydd.
Mae'n bwysig bod pobl ifanc, beth bynnag eu gallu, yn teimlo bod modd iddynt lwyddo.
Yn yr un modd, mae'n bwysig bod y plant eu hunain yn deall bod agweddau ac ymddygiad cadarnhaol yn bethau da, a bod mwy i'r peth na chael canmoliaeth neu wobr.
www.bbc.co.uk /cymru/gatyrysgol/ynyrysgol/content/disgyblaeth.shtml   (956 words)

  
 Trais yn y cartel
Mae plant sy’n dyst i ddigwyddiadau, yn torri ar eu traws neu’n eu clywed yn cael eu heffeithio mewn sawl ffordd.
Mae’r effeithiau hyn yn cynnwys: teimlo’n ofnus, mynd yn dawedog, gwlychu’r gwely, rhedeg i ffwrdd, bod yn ymosodol, problemau ymddygiad, problemau yn yr ysgol, methu canolbwyntio a chynnwrf emosiynol.
Colli hunan hyder, fydd yn effeithio ar eu gallu i ffurfio perthynas yn y dyfodol.
www.caerphilly.gov.uk /cymraeg/maguplantynddiogel/traisynycartel.htm   (672 words)

  
 Cwestiynau a holir yn fynych
Yn hytrach bu'r unig dân gwybyddus yn ystod cyfnod Johnes -Mawrth 1807 - a dinistriodd hwnnw llawer o gynnwys a thu fewn yr adeilad, gan gynnwys y llyfrgell amhrisiadwy, gan adael plisgyn llosg.
Fodd bynnag byddwn yn parhau i gadw'r cwestiwn ynghylch "yr hyn y dylid ei wneud gyda'r adfail" ar yr agenda.
Nid oes gan y Bartneriaeth unrhyw lety gwyliau i'w osod, ond mae Cymdeithas Dwristiaeth Pentir Pumlumon yn cadw rhestr lety a bythynnod yn y cyffiniau.
www.hafod.org /index.php?setlang=welsh&page=faq   (621 words)

  
 Tÿ'r Cwmnïau yn cyflwyno gwasanaeth gwrth-herwgipio
Mae Tŷ’r Cwmnïau yn ymwybodol ers tro o’r niwed y gall herwgipwyr ei wneud i gwmnïau a chyflenwyr nwyddau a gwasanaethau.
Mae twyll herwgipio fel arfer yn golygu bod ffugwyr yn newid manylion cyfarwyddwyr a swyddfa gofrestredig y cwmni, gan ddefnyddio’r cwmni wedyn i archebu, ar gredyd, nwyddau neu wasanaethau y byddant yn eu gwerthu ond byth yn talu amdanynt.
Fodd bynnag, bu’n edrych yn fanwl i weld a all systemau ffeilio electronig wella’r diogelwch i gwmnïau.
www.companieshouse.gov.uk /welsh/infoAndGuide/proof_W.shtml   (342 words)

  
 BAAF - Cwestiynau Cyntaf: Yn feichiog ac yn ystyried mabwysiadu?
Mae mabwysiadu yn cael ei drefnu gan asiantaethau mabwysiadu ond y llysoedd sy'n eu gwneud yn gyfreithiol rwymol.
Bydd eich Swyddfa BAAF leol yn gallu dweud wrthych gyda phwy y dylech gysylltu yn eich ardal.
Yna bydd y llys yn trefnu i rywun ymweld â chi a fydd yn gwneud yn siwr eich bod yn deall beth yw ystyr mabwysiadu.
www.baaf.org.uk /info/firstq/pregnant_cym.shtml   (1400 words)

  
 DWP - Cyfrifwyr yn DWP
Ers ei sefydlu yn 2001, mae’r Adran wedi bod ar flaen y gad yn ymdrechion y Llywodraeth i wella effeithiolrwydd ac i foderneiddio’i gwasanaethau.
Yn unol â Sefydliadau’r Pwyllgor Ymgynghorol Cyrff Cyfrifyddu (CCAB), gall ein cyfrifwyr cymwysedig gadw cofnod cyfun sy’n bodloni cynllun datblygu personol yr Adran a gofynion eu sefydliadau ar gyfer cofnodi DPP a gyflawnwyd.
Mae’r Adran yn cefnogi pob cyfrifydd i gyflawni’i d/datblygiad proffesiynol drwy ddysgu yn y gwaith, mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau lleol eu sefydliadau, cyrsiau hyfforddi, e-ddysgu a thrwy ffyrdd eraill.
www.dwp.gov.uk /welsh/working/accountant.asp   (785 words)

  
 Asiantaeth yr Amgylchedd - Fersiwn Testun yn Unig   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Ewch i waelod unrhyw dudalen yn y fersiwn ‘testun yn unig’ a cliciwch ar y ddolen ‘Golwg graffeg’.
Mae pob delwedd, gan gynnwys capsiynau, yn cael ei adael allan.
Ewch at waelod unrhyw dudalen yn y fersiwn ‘testun yn unig’ a cliciwch ar y ddolen 'Newid cysodiadau testun yn unig'.
www.environment-agency.gov.uk /other/help/507522/?version=1&lang=_w   (324 words)

  
 BBC Cymru'r Byd - Eisteddfod Genedlaethol 2005 - Mwynhau yn y mwd   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
A dyma'r Eisteddfod, dwi'n gwneud yn siŵr mod i'n mwynhau!"
"A dwi'n gwisgo sgerti neu throwsus byr felly dyw gwaelodion fy nhrowsus i ddim yn mynd yn fudur.
Ond mae pawb yn yr un twll a neb yn edrych ar eu gorau.
www.bbc.co.uk /cymru/eisteddfod2005/mercher/pebyll.shtml   (560 words)

  
 Statws athro cymwysedig - Dod yn athro - TDA   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
I ennill SAC, mae angen i chi gwblhau'r hyn a elwir yn hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA), fydd yn eich paratoi i ddiwallu'r  Safonau Proffesiynol ar gyfer SAC' - casgliad ffurfiol o sgiliau a phriodweddau sydd eu hangen i fod yn athro effeithiol.
Mae Ofsted (y Swyddfa dros Safonau mewn Addysg) yn archwilio rhaglenni HCA yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod o safon digon uchel i allu eich paratoi i ennill SAC.
Mae opsiynau ar gael i chi sy'n cynnig rhaglen asesu SAC yn unig a hyfforddiant wedi'i deilwra i athrawon a hyfforddwyd dramor.
www.tda.gov.uk /Recruit/becomingateacher/qualifiedteacherstatus.aspx?sc_lang=no   (571 words)

  
 Jobcentre Plus - Gweithio neu hyfforddi yn Ewrop Gwlad Pwyl   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Fodd bynnag, mae treth yn daladwy ar incwm a enillwyd yn y DU i’r rhai nad ydynt yn preswylio yn y DU.
Mae’n bosibl cael cymhariaeth uniongyrchol rhwng eich cymwysterau yn y DU a’r rhai a gydnabyddir yng Ngwlad Pwyl gan sefydliadau’r Ganolfan Gwybodaeth Cydnabyddiaeth Academaidd Genedlaethol (NARIC).
Gyda’i gilydd, mae’r ddwy Gyfarwyddeb yn cwmpasu pob proffesiwn a galwedigaeth a gaiff ei rheoleiddio.
www.jobcentreplus.gov.uk /jcpwelsh/Customers/Workingortrainingineurope/Dev_010263.html   (4210 words)

  
 Asiantaeth yr Amgylchedd - Adeil. ERhD ac Yn ei Le (Dŵr)   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Os ydych yn gollwng unrhyw garthion, elifiant neu ddŵr ffo wyneb wedi’i halogi i mewn i ddyfroedd wyneb neu ddŵr daear, rhaid i chi feddu ar awdurdodiad ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth eich Rheolydd Amgylcheddol ar ffurf caniatâd gollwng neu awdurdodiad addas o fath arall.
Sicrhewch nad ydych yn gwneud unrhyw ollyngiad i mewn i garthffosydd cyhoeddus, dyfroedd wyneb neu ddŵr daear heb ymgynghori â’r rheolydd addas.
Gall gollwng heb gaffael caniatâd neu awdurdodiad priodol fod yn drosedd a medrai arwain at weithrediadau gorfodi.
www.netregs.gov.uk /netregs/processes/367724/?version=1&lang=_w   (740 words)

  
 Canllawiau at ddefnyddio'r We yn PCA
Gan y bydd y cyhoedd yn gyffredinol yn ystyried bod y Brifysgol yn arddel unrhyw wybodaeth a gyflwynir ar dudalennau gwefan PCA, y mae’n amlwg y bydd y cynnwys yn effeithio ar y ffordd y mae’r cyhoedd yn ystyried y Brifysgol.
Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn annog pob grŵp o’r fath i gyhoeddi gwybodaeth ar y We.
Mewn rhai achosion gellid cynnig tudalennau o’r fath ar wasanaethydd wahanol, ond byddai’r Canllawiau hyn yn dal mewn grym mewn achos o’r fath.
www.inf.aber.ac.uk /regulations/cymraeg/www.asp   (914 words)

  
 WG Pam bod yn swyddog yn y Gwarchodlu Cymreig?
Y naill ffordd neu’r llall, mae'r Fyddin y byddwch chi’n dod yn rhan ohoni yn sefydliad prysur, hyderus, balch, proffesiynol a byd-eang, o'r corun â’i helmed sydd wedi’i chrafu i’r sawdl â'i esgidiau mwdlyd.
Mae ganddyn nhw yr un swyddogaethau â'i gilydd, ond mae'r Gwarchodluwyr hefyd yn cyflawni rôl seremonïol sy'n sicrhau eu bod yn amlwg yn llygad y cyhoedd.
Bydd yn rhaid ichi ddibynnu ar y bobl hyn yn ystod cyfnodau tra phrysur, a byw yn eu cwmni trwy’r amser.
www.army.mod.uk /welsh_guards/welsh/recriwtio/pam_bod_yn_swyddog_yn_y_gwarc.htm   (1253 words)

  
 Cwmni yng Nghasnewydd yn Datblygu Gweithwyr
Yn ôl Lesley Morgan, y swyddog hyfforddi a datblygu yn Orb Electrical Steels Cyf: “Bu’r rhaglen yn hwb aruthrol i ddiwydiant sy’n dal i wneud un o’r cyfraniadau mwyaf at economi Cymru.
Roedd yr hyfforddiant newydd gyda’i brosiectau’n gysylltiedig â gwaith, yn fodd i wella effeithiolrwydd y busnes, ynghyd â chwtogi ei gostau a chynyddu ei elw.
Roedd pob un o’r wyth arweinydd tîm a fynychodd y cwrs yn frwdfrydig drosto a gwnaethant lwyddo i gwblhau y rhaglen.
www.elwa.org.uk /elwaweb/elwa.aspx?pageid=2984   (510 words)

  
 BBC News | NEWYDDION | Cymuned yn dechrau ymgyrch creu gwaith
Cynhaliwyd cynhadledd i'r wasg yng Nghaernarfon fore Llun i "dynnu sylw at yr argyfwng economaidd yn y bröydd Cymraeg, a'r allfudiad mawr o bobol ifanc y mae hyn yn ei achosi".
Sefydlu awdurdod datblygu economaidd ar gyfer yr ardaloedd Cymraeg, gan ganolbwyntio ar greu swyddi coler glas yn ogystal â swyddi coler gwyn.
Cynnal adolygiad brys o'r ffordd y mae arian Amcan Un yn cael ei wario yng Nghymru gan nad yw Cymuned yn credu bod y cymunedau Cymraeg yn cael digon o fudd o'r arian.
news.bbc.co.uk /hi/english/newyddion/newsid_2288000/2288236.stm   (595 words)

  
 Cyllid & Thollau EM: Cwestiynau a Ofynnir yn Aml: Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (CYG): Hunangyflogedig
Mae hefyd yn cynnwys ffurflen i'n hysbysu eich bod wedi dechrau gweithio'n hunangyflogedig, a ffurflen gais debyd uniongyrchol.
Yn syml, bydd yn golygu efallai y bydd rhaid i chi dalu llai nag yn y blynyddoedd blaenorol.
Mae Pysgotwyr Cyfran yn talu CYG Dosbarth 2 cyfradd uwch er mwyn iddynt fod yn gymwys i gael Lwfans Ceisio Gwaith pan nad ydynt yn gweithio.
www.hmrc.gov.uk /cymraeg/faqs/nicqse.htm   (1203 words)

  
 National Savings & Investments - Sut maent yn gweithio
Mae Tystysgrifau Cynilo Mynegrifol yn gwarantu y bydd gwerth eich buddsoddiad yn curo chwyddiant.
Mae pob tymor yn cael ei werthu mewn Cyhoeddiadau.
Mae unrhyw arian rydych yn ei fuddsoddi mewn Tystysgrifau Cynilo Mynegrifol 100% yn ddiogel.
www.nsandi.com /cy/products/ilsc/howitworks.jsp   (964 words)

  
 Jobcentre Plus - Sut mae'r Ardaloedd Cyflogaeth yn gweithio
Bydd y contractwyr yn darparu cynllun wedi’i deilwra’n unigol a gweithgareddau ar gyfer pob cyfranogwr.
Tra’u bod yng Ngham 1, mae pobl sy’n rhaid iddynt gymryd rhan yn parhau i gael eu budd-daliadau neu eu hawliadau gan y Ganolfan Byd Gwaith.
Mae’n rhaid i bobl y mae’n rhaid iddynt gymryd rhan mewn Ardal Gyflogaeth wneud pethau arbennig y disgwylir iddynt eu gwneud fel rhan o’r ffordd y mae Ardaloedd Cyflogaeth yn gweithio.
www.jobcentreplus.gov.uk /JCPWelsh/Customers/ProgrammesAndServices/Ardaloedd_Cyflogaeth/Sut_mae'r_Ardaloedd_Cyflogaeth_yn_gweithio/index.html   (649 words)

  
 Ardal Brawf Gwent: Mae cyfnod prawf yn gweithio: Prisons
yn gwneud gwaith ar gynllun gwybodaeth fechnïaeth y carchar, ar gyfer carcharorion sydd yn y ddalfa yn aros i sefyll eu prawf
Ar adeg benodol, cânt eu rhyddhau i gwblhau gweddill eu dedfryd yn y gymuned.
Os bydd y tramgwyddwr yn torri amodau'r drwydded mewn unrhyw ffordd, gall olygu y bydd yn rhaid i'r tramgwyddwr ddychwelyd i'r carchar i gwblhau gweddill y ddedfryd yn y ddalfa.
www.gwentprobation.gov.uk /cymraeg/probation/prisons.html   (591 words)

  
 Forestry Commission - Cymru - Hamdden yn y Goedwig   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Ceir dau le yng Nghymru lle fedrwch troi lan a gyrru heb drwydded yng Nghymru sef llwybrau dynodedig i gerbydau yn Nyfnant, ger y Trallwng, a Llwybrau Crychan, ger Llanymddyfri.
Yn Sioe Frenhinol Cymru yn 2004 cychwynnwyd ymarfer ymgynghori gyda Chymdeithas Yrru Prydain yng Nghymru i’n galluogi i lunio Cytundeb i gael ei lofnodi a’i lansio yn Sioe Frenhinol Cymru yn 2005.
Bydd y Cytundeb yn arwain at gynnydd yn nifer y llwybrau gyrru ceffylau diogel yng Nghoetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru.
www.forestry.gov.uk /forestry/infd-6eeet3   (357 words)

  
 Beth fydd yn digwydd i mi?
Fel arfer bydd enw olaf y plentyn yn newid i fod yr un peth â’u henw nhw.
Mae’r bobl sy’n mabwysiadu plentyn yn cael ‘cyfrifoldeb rhiant’ dros y plentyn yna a gallan nhw wneud penderfyniadau drostyn nhw..
Os yw’r barnwr yn penderfynu mai’r peth gorau i ti yw cael dy fabwysiadu byddi di’n mynd i’r llys gyda’r bobl sy’n mynd i dy fabwysiadu a bydd y barnwr yn gwneud Gorchymyn Mabwysiadu.
www.cafcass.gov.uk /welsh/Teenagers/Adoption/TeenagersAdoptionFAQs.htm   (1730 words)

  
 Magu Plant yn Ddiogel
Y mae hefyd yn wir i ddweud fod, ar adegau, mae bron pob teulu'n wynebu sialensiau wrth fagu plant.
Mae'r safle we hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi ar rai o arwyddion rhybudd, ac yn cynnig syniadau a ellid eu defnyddio i ddelio â materion penodol.
Gobeithio i chi weld y safle hwn yn ddefnyddiol, a byddwch yn ei gadw er gwybodaeth i'r dyfodol.
www.caerphilly.gov.uk /cymraeg/maguplantynddiogel/index.htm   (289 words)

  
 HSE yn hyrwyddo ffermio mwy diogel yng nghymru
Bu farw chwe unigolyn yn y diwydiant amaethyddol yng Nghymru yn 2003/04, sef dau yn fwy na'r llynedd, yn ôl ffigurau a ryddhawyd heddiw gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).
Mae a wnelo iechyd a diogelwch synhwyrol â rheoli risgiau, yn hytrach na dileu pob risg, a ffermwyr sydd yn y sefyllfa orau i wneud hyn.
Mae'r fideo yn dangos sut y gall camgymeriadau syml arwain at drychineb ac mae'n disgrifio'r camau sylfaenol y gellir eu cymryd i leihau'r risg.
www.hse.gov.uk /press/2004/e04101w.htm   (1028 words)

  
 Ym mlaen y gad yn y frwydr yn erbyn canser y fron - Prifysgol Caerdydd   (Site not responding. Last check: 2007-10-26)
Yn aml, nid y canser gwreiddiol yn y fron sy'n achosi'r niwed difrifol ond y canserau sy'n ymledu i rannau eraill y corff ac sydd maes o law y mwyaf anodd i'w trin.
Yn y pen draw, drwy atal y clefyd yn ei ddechreuad, bydd lleihad yn lledaeniad canser a bydd marwolaethau ymhlith dioddefwyr canser y fron yn gostwng a gostwng.
Yn dilyn tair blynedd o ymchwil ar hyd a lled Cymru a Lloegr, mae techneg newydd a ddatblygwyd yng Nghaerdydd yn golygu erbyn heddiw y gellir dod o hyd i'r brif chwarren — y nod gwarchodol — gan ddefnyddio dogn bach o ymbelydredd i ddarganfod a yw'r canser wedi lledaenu ai peidio.
www.caerdydd.ac.uk /focuson/breastcancer.html   (582 words)

Try your search on: Qwika (all wikis)

Factbites
  About us   |   Why use us?   |   Reviews   |   Press   |   Contact us  
Copyright © 2005-2007 www.factbites.com Usage implies agreement with terms.